Udruga „Treća životna dob“ upisana  je 31.01.2005.godine  u Registar udruga RH i od tada djeluje na području Općine Trpinja. Osnovna djelatnost udruge su Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja. Udruga ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga što dokazuje licencija Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko – srijemske županije. 

 

CILJ

Pomoć invalidnim starim i nemoćnim osobama, integracija invalidnih, starih i nemoćnih osoba u sredini u kojoj žive, poboljšanje kvalitete života, te rješavanje statusa i prava i svih dokumenata koje nisu u mogućnosti riješiti.

 

CILJANA SKUPINA

Građani – Opća populacija
Osobe starije životne dobi